หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 02/02/2567
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 05/02/2567
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 06/02/2567
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 08/02/2567
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เฉพาะ PO)
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
     3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
          1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
     3.3 การกำกับดูแลกิจการ
          6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
          9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
     3.4 งบการเงิน
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี2566
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2565
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 11 อันดับความน่าเชื่อถือ
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
04 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบ 13 อื่นๆ
เอกสารแนบ 14 อื่นๆ
เอกสารแนบ 15 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนผู้ออกตราสารหนี้ (ลงนามแล้ว)
04 มกราคม 2567
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ลงนามแล้ว)
04 มกราคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567