หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 22/06/2559
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 23/06/2559
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 23/06/2559
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 24/06/2559
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          8 โครงสร้างการจัดการ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          9 การกำกับดูแลกิจการ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2558
08 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
     เอกสารแนบ งบการเงิน ระบุ งบการเงินไตรมาส...ปี...
     เอกสารแนบ งบการเงิน ระบุ งบการเงินไตรมาส...ปี...
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
22 มิถุนายน 2559
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ

ปรับปรุงล่าสุด 12 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 12 เมษายน 2567