หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 26/04/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 29/04/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 30/04/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 27/09/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
      ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 
     ปกหน้า25 เมษายน 2562 
     Factsheet25 เมษายน 2562 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป25 เมษายน 2562 
     ส่วนที่ 2 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์25 เมษายน 2562 
     ส่วนที่ 3 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)25 เมษายน 2562 
     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (หุ้นอ้างอิง)25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบ 2 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง)25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบ 3 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ)-
     เอกสารแนบ 4 งบการเงิน25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบ 5 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบ 6 ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบอื่น ๆ 25 เมษายน 2562 
     เอกสารแนบอื่น ๆ25 เมษายน 2562 

"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 16 ตุลาคม 2562
สอบทานล่าสุด 16 ตุลาคม 2562