หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 28/06/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 01/07/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 02/07/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/12/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     Filing 69-DW-Full-
      ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 
     ปกหน้า28 มิถุนายน 2562 
     Factsheet28 มิถุนายน 2562 
     ส่วนที่ 1 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)28 มิถุนายน 2562 
     ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล- 
     เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม28 มิถุนายน 2562 
     เอกสารแนบ 2 งบการเงิน28 มิถุนายน 2562 
     เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)28 มิถุนายน 2562 
     เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง28 มิถุนายน 2562 
     เอกสารแนบอื่น ๆ28 มิถุนายน 2562 
     เอกสารแนบอื่น ๆ 28 มิถุนายน 2562 
     เอกสารแนบอื่น ๆ -

"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562
สอบทานล่าสุด 18 กันยายน 2562