หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 05/07/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/07/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 09/07/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 27/12/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : ADVA41P1912A
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Filing 69-DW-FullDownload all files
          ปกหน้า05-07-2019
          Factsheet05-07-2019
          ส่วนที่ 1 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)05-07-2019
          ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล05-07-2019
          เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม05-07-2019
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน05-07-2019
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)05-07-2019
          เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง05-07-2019
          เอกสารแนบอื่น ๆ05-07-2019
          เอกสารแนบอื่น ๆ
          เอกสารแนบอื่น ๆ
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563
สอบทานล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563