หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : ท่าอากาศยานไทย
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 27/08/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 30/08/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 30/08/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 05/01/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : AOT41P2112A
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Filing 69-DW-FullDownload all files
          ปกหน้า27-08-2021
          Factsheet27-08-2021
          ส่วนที่ 1 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)27-08-2021
          ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล27-08-2021
          เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม27-08-2021
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน27-08-2021
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)27-08-2021
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 25 ตุลาคม 2564
สอบทานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564