หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 28/04/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 29/04/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 29/04/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 04/07/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : S5041C2206F
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Download all files
          ปกหน้า27-04-2022
          Factsheet27-04-2022
          ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป27-04-2022
          ส่วนที่ 2 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์27-04-2022
          ส่วนที่ 3 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)27-04-2022
          ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล27-04-2022
          เอกสารแนบ 1.1 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (หุ้นอ้างอิง)27-04-2022
          เอกสารแนบ 1.2 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง)27-04-2022
          เอกสารแนบ 1.4 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ)27-04-2022
          เอกสารแนบ 1.5 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (หลักทรัพย์ต่างประเทศ)27-04-2022
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน27-04-2022
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)27-04-2022
          เอกสารแนบ 4 ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว27-04-2022
          เอกสารเพิ่มเติม เอกสารแนบ 1.3 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ) (SEC)15-06-2022
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 26 มีนาคม 2566
สอบทานล่าสุด 26 มีนาคม 2566