หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : ธนาคารกสิกรไทย
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 11/08/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 15/08/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 15/08/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 04/01/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : KBANK01C2212A
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Filing 69-DW-FullDownload all files
          ปกหน้า11-08-2022
          Factsheet11-08-2022
          ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล11-08-2022
          เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม11-08-2022
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน11-08-2022
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)11-08-2022
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566