หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : อาร์ ซี แอล
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 03/02/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 06/02/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 06/02/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 12/07/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : RCL01C2307A
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Filing 69-DW-FullDownload all files
          ปกหน้า03-02-2023
          Factsheet03-02-2023
          ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล03-02-2023
          เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม03-02-2023
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน03-02-2023
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)03-02-2023
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 16 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 16 เมษายน 2567