หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : เจ มาร์ท
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 30/03/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 31/03/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 03/04/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 05/09/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : JMART16C2308A
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Filing 69-DW-FullDownload all files
          ปกหน้า30-03-2023
          Factsheet30-03-2023
          ส่วนที่ 1 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)30-03-2023
          ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล30-03-2023
          เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม30-03-2023
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน30-03-2023
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)30-03-2023
          เอกสารแนบอื่น ๆ30-03-2023
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 4 มิถุนายน 2566
สอบทานล่าสุด 4 มิถุนายน 2566