หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : บ้านปู
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 01/12/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 04/12/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 04/12/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 11/04/2567
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : BANPU19C2404A
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
          Filing 69-DW-FullDownload all files
          ปกหน้า01-12-2023
          Factsheet01-12-2023
          ส่วนที่ 1 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)01-12-2023
          ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล01-12-2023
          เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม01-12-2023
          เอกสารแนบ 2 งบการเงิน01-12-2023
          เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW)01-12-2023
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"

ปรับปรุงล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567