หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 09/11/2559
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 09/11/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 24/11/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางสาว อัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
25 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
25 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
23 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Financial Statement 9m2017
08 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] Proforma Excel
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] Proforma note
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] Proforma opinoin
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] 9m2016 excel
08 พฤศจิกายน 2559
17 กุมภาพันธ์ 2560
[เอกสารแนบ] 9m2016 note
08 พฤศจิกายน 2559
17 กุมภาพันธ์ 2560
[เอกสารแนบ] 9m2016 opinion
08 พฤศจิกายน 2559
17 กุมภาพันธ์ 2560
[เอกสารแนบ] FY2015 excel
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] FY2015 note
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] FY2015 opinion
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] FY2014 excel
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] FY2014 note
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] FY2014 opinion
08 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] FY2016 excel
06 มีนาคม 2560
[เอกสารแนบ] FY2016 note
06 มีนาคม 2560
[เอกสารแนบ] FY2016 opinion
06 มีนาคม 2560
[เอกสารแนบ] 1Q 2017 Opinion
15 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] 1Q 2017 excel
15 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] 2Q 2017 (1/3)
15 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] 2Q 2017 (2/3)
15 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] 2Q 2017 (3/3)
15 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] 3Q 2017 (1/3)
09 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] 3Q 2017 (2/3)
09 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] 3Q 2017 (3/3)
09 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] COSO
23 พฤศจิกายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567