หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 21/04/2560
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 01/08/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 05/09/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 06/09/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 08/09/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นาย ธาญทิฐ เกษมทรัพย์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
20 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
21 เมษายน 2560
05 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Prima FS 2014
20 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Prima FS 2015
20 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Prima FS 2016
20 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Prima FS 1Q2017
31 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Prima FS 2Q2017
25 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] Prima FS 1Q2017_
27 กรกฎาคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567