หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 08/05/2560
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 25/07/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 21/09/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 27/09/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 04/10/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นางสาว นันทิยา จารุสมฤทธิ์, บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาวลลนา เตรียมชาญชูชัย
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
29 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
07 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก
05 พฤษภาคม 2560
21 กันยายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567