หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 31/05/2560
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 09/09/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 14/11/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางสาว สิทธินาฎ ตั้งตรงจิตต์, บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายทินพันธุ์ หวั่งหลี, บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาวลลนา เตรียมชาญชูชัย
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
22 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
31 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
30 พฤษภาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
30 พฤษภาคม 2560
15 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559
31 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2560
31 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด รายงานและข้อมูลทางการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ GJP สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
31 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ GJP สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
16 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ของ GJP สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
04 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ของ GJP สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
30 พฤษภาคม 2560
15 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 5 รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระ
30 พฤษภาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567