หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 09/08/2560
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 10/11/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 26/12/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด / นาย ทวีชัย ตั้งธนทรัพย์, นาย สาวิตร ศรีศรันยพงศ์, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นาย ทวีชัย ตั้งธนทรัพย์, นาย สาวิตร ศรีศรันยพงศ์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
09 สิงหาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
09 สิงหาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
09 สิงหาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
09 สิงหาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx)
09 สิงหาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 สิงหาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 สิงหาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 สิงหาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 สิงหาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 สิงหาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 สิงหาคม 2560
25 ธันวาคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด 25 ตุลาคม 2564
สอบทานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564