หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 19/09/2560
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 20/01/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 28/02/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/03/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/03/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) / นาย ธวัชชัย ชิโนกุล
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
17 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
14 กันยายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Q2-60
19 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2559 [Restated]
19 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2558
19 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557
19 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Q3-60
13 พฤศจิกายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
[เอกสารแนบ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
14 กันยายน 2560
19 มกราคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567