หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 30/04/2561
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 25/08/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด / นางสาว ทิพวรรณ ดอกไม้หอม, บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาวลลนา เตรียมชาญชูชัย, บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
24 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
28 เมษายน 2561
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
28 เมษายน 2561
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
29 เมษายน 2561
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
28 เมษายน 2561
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
22 สิงหาคม 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
28 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
29 เมษายน 2561
29 เมษายน 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ 5 ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนและงบการเงินรวม
29 เมษายน 2561
23 สิงหาคม 2561
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
29 เมษายน 2561
29 เมษายน 2561
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
26 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
26 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต
26 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.4.15 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
26 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
26 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] ข้อมูลทางการเงินเสมือนระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
26 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด 25 มิถุนายน 2562
สอบทานล่าสุด 25 มิถุนายน 2562