หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 20/07/2561
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 12/09/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 09/10/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 10/10/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 12/10/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
19 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
19 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
08 ตุลาคม 2561
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
06 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
06 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
18 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
18 กรกฎาคม 2561
06 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
18 กรกฎาคม 2561
06 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
18 กรกฎาคม 2561
06 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมปี 2560
18 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมปี 2559 (9 พ.ย. - 31 ธ.ค.59)
18 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินเฉพาะกิจการ TEC ปี 2558
18 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบเสมือนปี 2558 2558 2560
19 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบเสมือนสามเดือนแรกปี 2561
19 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
06 กันยายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 4 มีนาคม 2567
สอบทานล่าสุด 4 มีนาคม 2567