หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 03/10/2561
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 18/12/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 04/01/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562
ปกหน้า(doc,docx)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562
ปกหน้า(doc,docx)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
04 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
28 กันยายน 2561
03 มกราคม 2562
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
02 ตุลาคม 2561
03 มกราคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567