หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 13/05/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 10/09/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 16/10/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / N.A., ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
10 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
06 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
10 พฤษภาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
10 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
03 พฤษภาคม 2562
03 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
03 พฤษภาคม 2562
03 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2559-2561
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2560-2561
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด (SPP)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHM)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Dream Islands Development 2 Co., Ltd. (DID2)
03 พฤษภาคม 2562
02 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ณ. นิมมาน จำกัด (TSR)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด (TLR)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด O.K.M. PVT LTD (MOK)
03 พฤษภาคม 2562
02 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Saltlake Resorts Ltd. (MOR)
03 พฤษภาคม 2562
02 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด OC Pte Limited (FJR)
03 พฤษภาคม 2562
02 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Hillview Pte Limited (FOR)
03 พฤษภาคม 2562
02 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 5 รายงานและงบการเงินของบริษัท
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 6 Regulatory Mapping
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 7 รายงานการศึกษาตลาด (Market Study Report)
03 พฤษภาคม 2562
03 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ] รายงาน CBRE สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] รายงาน JLL สาธารณรัฐมัลดีฟส์
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] รายงาน CBRE สาธารณรัฐมอริเชียส
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] รายงาน JLL ประเทศไทย
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
03 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
[เอกสารแนบ] งบการเงิน SHR ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
09 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.2 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ Q2 2562
09 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] ส่วนที่ 2.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ Q2 2562
09 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] จดหมายแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย
31 ตุลาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567