หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 07/05/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 07/08/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 27/08/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / นาย นิพัทธ์ วัฒนาธิษฐาน
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
ปกหน้า(doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
ปกหน้า(doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
25 กรกฎาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
25 กรกฎาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
25 กรกฎาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
23 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
26 กรกฎาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
29 เมษายน 2562
24 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
24 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
[เอกสารแนบ] - 3 ( เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
28 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
26 กรกฎาคม 2562
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
29 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน 2566
สอบทานล่าสุด 30 กันยายน 2566