หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 11/09/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 08/01/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางสาว วรายุ อิ่มอโนทัย
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
02 กันยายน 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
10 กันยายน 2562
07 มกราคม 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
30 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
29 สิงหาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
09 กันยายน 2562
09 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลการเงินเสมือน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
03 กันยายน 2562
03 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
09 กันยายน 2562
09 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
26 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 6 รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็น ครั้งแรก
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 7 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566