หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 15/10/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 12/02/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย ประเสริฐ ตันตยาวิทย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
09 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
09 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
09 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
09 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
09 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
11 ตุลาคม 2562
11 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงิน SAV 2017 - Q3'2019
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงิน CATS 2016 - Q3'2019
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงิน SAV และ CATS Q3'2019
17 มกราคม 2563
[เอกสารแนบ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมาย
08 ตุลาคม 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ_2019'Q3
17 มกราคม 2563
[เอกสารแนบ] 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ_2019'Q3
17 มกราคม 2563
[เอกสารแนบ] 2.4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ_2019'Q3
17 มกราคม 2563
[เอกสารแนบ] 2.4.2 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ_2019'Q3
17 มกราคม 2563
[เอกสารแนบ] 1_ข้อมูลสรุป_2019'Q3
27 มกราคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564
สอบทานล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564