หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 22/11/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 20/02/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด / N.A., ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
ปกหน้า(doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
ปกหน้า(doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
19 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
03 เมษายน 2563
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
03 เมษายน 2563
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
03 เมษายน 2563

ปรับปรุงล่าสุด 9 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 9 ธันวาคม 2565