หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 30/11/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 01/04/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด / นางสาว จิรยง อนุมานราชธน
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
27 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
ปกหน้า(doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
26 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2564
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
26 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
26 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
26 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563

ปรับปรุงล่าสุด 12 พฤษภาคม 2564
สอบทานล่าสุด 12 พฤษภาคม 2564