หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 28/08/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 30/01/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 17/09/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 19/10/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 29/10/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
15 กันยายน 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
15 กันยายน 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
14 กันยายน 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
18 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
20 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[เอกสารแนบ] - 3 ( เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
19 สิงหาคม 2563
02 มีนาคม 2564
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
19 สิงหาคม 2563
02 มีนาคม 2564
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
19 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2564
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
19 สิงหาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2564
สอบทานล่าสุด 4 ธันวาคม 2564