หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 08/04/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 02/07/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 16/07/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 21/07/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 23/07/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด / นาย ดิถดนัย สังขะรมย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
14 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
02 เมษายน 2564
16 กรกฎาคม 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
09 มิถุนายน 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
01 เมษายน 2564
08 มิถุนายน 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2564
09 มิถุนายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
01 เมษายน 2564
01 เมษายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
01 เมษายน 2564
01 เมษายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
01 เมษายน 2564
01 เมษายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564
[เอกสารแนบ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
01 เมษายน 2564
01 เมษายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567