หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 16/07/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 26/02/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 12/09/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 19/09/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 23/09/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / N.A., บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
02 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
ปกหน้า(doc,docx)
02 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
12 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
08 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
08 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
08 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
08 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
11 กรกฎาคม 2564
09 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
08 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
07 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 2 ( สรุปรายงานประเมิน ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
12 กรกฎาคม 2564
07 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ] - 3 ( เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
02 กรกฎาคม 2564
02 กรกฎาคม 2564
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
02 กรกฎาคม 2564
02 กรกฎาคม 2564
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 กรกฎาคม 2564
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
02 กรกฎาคม 2564
02 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 23 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 เมษายน 2567