หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 18/10/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 23/03/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / N.A., บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
16 ตุลาคม 2564
15 กุมภาพันธ์ 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
13 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
13 ตุลาคม 2564
13 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
13 ตุลาคม 2564
13 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
26 กุมภาพันธ์ 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
17 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
16 ตุลาคม 2564
15 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
16 ตุลาคม 2564
15 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
16 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระเกี่ยวกับธุรกิจยางล้อจัดทำโดย Frost & Sullivan
16 ตุลาคม 2564
16 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 9 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 9 ธันวาคม 2565