หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 27/10/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 18/11/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 02/12/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 04/12/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 17/12/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางสาว สิทธินาฎ ตั้งตรงจิตต์, บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาวณิชชา เตชัสอนันต์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
01 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
26 ตุลาคม 2564
02 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
25 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
25 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินระหว่างกาลของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
24 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
24 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินของบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
24 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
25 ตุลาคม 2564
16 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 6 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรม
25 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2564
สอบทานล่าสุด 4 ธันวาคม 2564