หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 13/12/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 20/04/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นาง ดาริน กาญจนะ
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
11 ธันวาคม 2564
18 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
11 ธันวาคม 2564
18 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
10 ธันวาคม 2564
18 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
11 ธันวาคม 2564
18 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
11 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
10 ธันวาคม 2564
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
10 ธันวาคม 2564
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ (กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ)
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน 3Q2021
07 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน Proforma 2018
07 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน Proforma 2019-2020-3Q2021
07 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน Special purpose audit 2018 (management account)
07 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน Special purpose audit 2019-2020
07 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
12 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
23 พฤษภาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
23 พฤษภาคม 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
11 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
11 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
11 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
11 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
11 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
11 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
13 ธันวาคม 2564
19 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
10 ธันวาคม 2564
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
10 ธันวาคม 2564
12 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
10 ธันวาคม 2564
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] Reg Map - Long form - PH
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] Reg Map - Short form - SG
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] Internal Control Sufficiency Evaluation Form
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] Market Research
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] EMI full report
10 ธันวาคม 2564
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ปกหน้า
28 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
28 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงิน 2564 signed
28 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบ Proforma 2564 signed
28 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงิน 2564 Excel
28 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
23 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
23 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
23 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
24 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
24 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
24 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
24 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
24 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
24 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567