หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 25/03/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 13/07/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/10/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
21 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
24 มีนาคม 2565
30 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21 มีนาคม 2565
27 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
21 มีนาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
27 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 1 มิถุนายน 2566
สอบทานล่าสุด 1 มิถุนายน 2566