หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 31/03/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 30/06/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 19/09/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 21/09/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 23/09/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นางสาว นันทิยา จารุสมฤทธิ์, บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด / นายดิถดนัย สังขะรมย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
27 มีนาคม 2565
17 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
28 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
28 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ (กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ)
24 มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน TEGH_งบการเงินสำหรับปี 2564
24 มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน TEGH_งบการเงินสำหรับปี 2563
24 มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน TEGH_งบการเงินสำหรับปี 2562
24 มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
27 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
29 มีนาคม 2565
19 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
28 มีนาคม 2565
16 กันยายน 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] TEGH_เอกสารแนบ 7_แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
27 มีนาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลสรุป (Executive Summary)_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การบริหารจัดการความเสี่ยง_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 1_รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] หน้าปก_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] _รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร_2Q22
05 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ส่วนที่ 5 - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
06 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 9 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 9 ธันวาคม 2565