หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 25/04/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 23/08/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด / นาย ทวีชัย ตั้งธนทรัพย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
22 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
21 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
21 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
22 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
22 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
22 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
19 สิงหาคม 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
25 เมษายน 2565
22 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
19 เมษายน 2565
19 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
19 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ปี 2562 - 2563
22 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 26 กันยายน 2565
สอบทานล่าสุด 26 กันยายน 2565