หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 27/04/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาว วรางณัฐ วาทยพร, บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางดาริน กาญจนะ
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ (กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ)
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
19 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
21 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
20 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
20 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
20 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
20 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
20 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
20 เมษายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
25 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
21 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
21 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
21 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
20 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
21 เมษายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21 เมษายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2564
20 เมษายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ไตรมาส 1/2565)
18 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท (ไตรมาส 1/2565)
18 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การบริหารจัดการความเสี่ยง (ไตรมาส 1/2565)
18 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) (ไตรมาส 1/2565)
18 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
18 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ไตรมาส 2/2565)
23 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) (ไตรมาส 2/2565)
23 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (ไตรมาส 2/2565)
23 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน (ไตรมาส 2/2565)
23 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ (ไตรมาส 2/2565)
23 สิงหาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
23 สิงหาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 9 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 9 ธันวาคม 2565