หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 05/07/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 20/09/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 14/11/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 22/11/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 01/12/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / นางสาว กัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
04 กรกฎาคม 2565
19 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
04 กรกฎาคม 2565
19 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
04 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
05 กรกฎาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
04 กรกฎาคม 2565
12 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบบควบคุมภายใน
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] Industrial Market Reserch
04 กรกฎาคม 2565
19 กันยายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลทางการเงินเสมือนปี 2562-2564
04 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลทางการเงินเสมือน Q1/65
04 กรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลทางการเงินเสมือน Q3-2565
12 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 4.6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
17 พฤศจิกายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567