หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 11/07/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 24/12/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 17/04/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 18/04/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/04/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด / นางสาว ทิพวรรณ ดอกไม้หอม
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
09 กรกฎาคม 2565
09 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
09 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
09 กรกฎาคม 2565
09 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
09 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
09 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
10 กรกฎาคม 2565
16 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 7 แบบประเมิน
09 กรกฎาคม 2565
12 เมษายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
12 เมษายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567