หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 26/07/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 24/11/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 13/01/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด / นางสาว เดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
26 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
26 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
25 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
26 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
25 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
21 กรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
21 กรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
21 กรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
21 กรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
23 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
26 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
26 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
25 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
21 กรกฎาคม 2565
12 มกราคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 2.2.1 โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท (Q2/2565)
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 2.2.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Q2/2565)
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567