หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 06/10/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 14/01/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 13/02/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 14/02/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 16/02/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด / นาย อมร พิริยะแพทย์สม
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
28 กันยายน 2565
09 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน READY YE/62
04 ตุลาคม 2565
04 ตุลาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน READY YE/63
04 ตุลาคม 2565
04 ตุลาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน READY YE/64
04 ตุลาคม 2565
04 ตุลาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน READY Q2/65
04 ตุลาคม 2565
04 ตุลาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน READY Q3/65
15 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
28 กันยายน 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
06 ตุลาคม 2565
12 กุมภาพันธ์ 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
04 ตุลาคม 2565
05 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
28 กันยายน 2565
05 มกราคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567