หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 18/01/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 18/05/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 27/06/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 28/06/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 30/06/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด / นางสาว เดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
18 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
18 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
18 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
18 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
17 พฤษภาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
17 พฤษภาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
18 มกราคม 2566
27 มิถุนายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567