หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 12/04/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 09/09/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาว ณิชชา เตชัสอนันต์, บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / นางสาว อนุตร ปทีปวณิช
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
11 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
11 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
11 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
10 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
11 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
11 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 8 รายงานการวิจัยตลาดอิสระที่จัดทำโดย Global Data
05 เมษายน 2566
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 9 งบการเงินผนวกรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2564 และ 2563 (Special Purpose)
05 เมษายน 2566
05 เมษายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567