หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 26/05/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 29/09/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 18/03/2567
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 03/04/2567
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 11/04/2567
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
23 พฤษภาคม 2566
23 พฤษภาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
23 พฤษภาคม 2566
23 พฤษภาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
23 พฤษภาคม 2566
23 พฤษภาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
23 พฤษภาคม 2566
23 พฤษภาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
26 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2566
15 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
25 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
23 พฤษภาคม 2566
18 มีนาคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567