หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 17/07/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 14/12/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด / นาย ชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
10 กรกฎาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
10 กรกฎาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
14 กรกฎาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
12 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
13 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
12 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
10 กรกฎาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 0 หน้าปก สารบัญ_Q366_เพิ่มชื่อ Lead UW
25 มกราคม 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 4.6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร_Q366_เพิ่มชื่อ Lead UW
25 มกราคม 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของขอมูลตามแบบ Filing
26 มกราคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567