หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 12/10/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 31/01/2567
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท เอม อินฟินิท จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า(doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
ปกหน้า(doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
20 มกราคม 2567
ปกหน้า(doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 1] - สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
16 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
23 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
23 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2] - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
11 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (doc,docx)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[เอกสารแนบ] - 1 ( กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[เอกสารแนบ] - 4 ( ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
09 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ] - 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ (ถ้ามี)) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
16 มกราคม 2567
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น] - (ถ้ามี) (pdf,docx,doc,xlsx,xls)
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567