หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 26/10/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 06/06/2567
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
25 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
25 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
17 ตุลาคม 2566
17 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
17 ตุลาคม 2566
17 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
17 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
24 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2566
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
04 มิถุนายน 2567
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
25 ตุลาคม 2566
05 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
20 ตุลาคม 2566
05 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
20 ตุลาคม 2566
04 มิถุนายน 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินเสมือนปี 2563-2565
20 ตุลาคม 2566
20 ตุลาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567