หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 18/05/2559
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 23/09/2559
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 04/11/2559
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/11/2559
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/11/2559
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / นาย สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
18 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
03 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
22 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
15 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
18 พฤษภาคม 2559
22 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
18 พฤษภาคม 2559
18 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .หน้างบปีที่ 2559 งวด 3 เดือน
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .หมายเหตุงบปีที่ 2558 ฉบับปีที่ 57 งวด 3 เดือน
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .งบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน ต.ค.ปี57 - ธ.ค.ปี57
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .งบไตรมาส 1 ปีที่ 59
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .งบการเงินปีที่ 2556
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .หน้างบปีที่ 2558 ฉบับปีที่ 57 งวด 3 เดือน
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .หน้างบ ปีที่ 58
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .งบเสมือนปีที่ 2556 - 2557
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .หน้างบเสมือนปีที่ 2556-2557
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด .งบปีที่ 2558 ฉบับปีที่ 57 งวด 3 เดือน
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
[เอกสารแนบ]
18 พฤษภาคม 2559
18 พฤษภาคม 2559

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567