หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 16/08/2559
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 13/07/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 27/07/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 31/07/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 02/08/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาง วันทนา เพชรฤกษ์วงศ์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด
22 กรกฎาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด
16 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด
16 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2559
[เอกสารแนบ] 6 Regulatory Mapping (Malaysia & Indonesia)
08 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] 6.2 Regulatory Mapping (J) Indonesia
08 สิงหาคม 2559
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 แบบประเมินCoSo
22 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 5.2 งบไตรมาสหนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 60.pdf
12 กรกฎาคม 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 5.1 งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2560
26 กรกฎาคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567