หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 22/09/2559
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 17/02/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 20/06/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาว ณิชา เตชัสอนันต์, บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) / นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก, บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายทินพันธุ์ หวั่งหลี
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
21 กันยายน 2559
07 กรกฎาคม 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
21 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท BGP วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
20 กันยายน 2559
15 กุมภาพันธ์ 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล BGP วันที่ 30 กันยายน 2559
15 กุมภาพันธ์ 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล BGP วันที่ 30 มิถุนายน 2559
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท BGP วันที่ 31 ธันวาคม 2558
21 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
01 มีนาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
23 พฤษภาคม 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 5 รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระ
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 6 งบการเงิน (cover)
20 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 7 Regulatory Mapping
21 กันยายน 2559
20 มิถุนายน 2560
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567