ระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม (MRAP)


กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทกองทุน :
ชื่อกองทุน / ชื่อย่อ :
บริษัทจัดการ :
สถานะกองทุน :
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ลักษณะโครงการ :
ประเภทโครงการ :
นโยบายการลงทุน :
ลักษณะพิเศษ :
การลงทุนในต่างประเทศ :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
 
 
รายชื่อกองทุน
ชื่อย่อชื่อกองทุนสถานะบริษัทจัดการ
ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
KBSPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย จดทะเบียนบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

MRAP : Mutual Fund Report and Prospectus คือระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นำข้อมูลหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่ละแห่ง มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในการค้นหาข้อมูล
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
- ระบบแสดงข้อมูลตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป
- ข้อมูลที่อยู่บนระบบ เป็นข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่ละแห่งเป็นผู้จัดทำ กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทแต่ละแห่งได้โดยตรง
- กองทุนที่ยังไม่เป็นไปตามประกาศ Streamline จะไม่มีข้อมูลในส่วนของข้อผูกพัน เนื่องจากข้อผูกพันคือส่วนหนึ่งของโครงการ
This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 13 มิถุนายน 2564
สอบทานล่าสุด 13 มิถุนายน 2564